SquirrelFish: reprezentace hodnot JavaScriptu a virtuální stroj

Tímto dílem začínáme část seriálu o implementacích JavaScriptu, která se bude věnovat vnitřnostem konkrétních implementací. Začneme s popisem vybraných částí interpretu SquirrelFish – podíváme se, jak se v něm reprezentují hodnoty javascriptových proměnných a jak je navržen jeho virtuální stroj a bajtkód.

Seriál: Do hlubin implementací JavaScriptu (14 dílů)

 1. Do hlubin implementací JavaScriptu: 1. díl – úvod 30.10.2008
 2. Do hlubin implementací JavaScriptu: 2. díl – dynamičnost a výkon 6.11.2008
 3. Do hlubin implementací JavaScriptu: 3. díl – výkonnostně nepříjemné konstrukce 13.11.2008
 4. Do hlubin implementací JavaScriptu: 4. díl – implementace v prohlížečích 20.11.2008
 5. Do hlubin implementací JavaScriptu: 5. díl – implementace mimo prohlížeče 27.11.2008
 6. SquirrelFish: reprezentace hodnot JavaScriptu a virtuální stroj 4.12.2008
 7. SquirrelFish: optimalizace vykonávání instrukcí a nativní kód 11.12.2008
 8. SquirrelFish: regulární výrazy, vlastnosti objektů a budoucnost 18.12.2008
 9. SpiderMonkey: zpracování JavaScriptu ve Firefoxu 8.1.2009
 10. SpiderMonkey: rychlá kompilace JavaScriptu do nativního kódu 15.1.2009
 11. V8: JavaScript uvnitř Google Chrome 22.1.2009
 12. Rhino: na rozhraní JavaScriptu a Javy 29.1.2009
 13. Velký test rychlosti JavaScriptu v prohlížečích 5.2.2009
 14. Javascriptové novinky: souboj o nejrychlejší engine pokračuje 19.3.2009

Na začátek bychom měli říct, proč začínáme právě interpretem SquirrelFish. Důvodem je především to, že jde o koncepčně asi nejčistší z interpretů, které si budeme popisovat, a můžeme si na něm dobře vysvětlit terminologii a základní techniky použité i v dalších interpretech. SquirrelFish budeme proto věnovat o něco více prostoru.

Místy budeme také víc než o interpretu samotném mluvit o obecnějších principech za ním. Věřím že podrobnější vysvětlení technického pozadí a rozhodnutí, která musí tvůrci interpretů učinit, jsou mnohem zajímavější než pouhé konstatování, že je něco „uděláno tak a tak“.

Připomenutí

SquirrelFish je interpret pohánějící webový prohlížeč Safari a je vyvíjen firmou Apple. Umí kompilovat JavaScript do bajtkódu, který je pak interpretován virtuálním strojem. Vývojová verze SquirrelFish Extreme umí generovat i nativní kód (na platformě x86). SquirrelFish je open source – stejně jako celé zobrazovací jádro WebKit, jehož je součástí. Detaily o historii jeho vývoje najdete ve čtvrtém dílu našeho seriálu, my se dnes budeme zabývat jeho aktuální verzí.

Reprezentace hodnot

Jedním z prvních rozhodnutí, které musí učinit návrháři jakéhokoliv interpretu je, jakým způsobem reprezentovat hodnoty interpretovaného jazyka v jazyce implementačním (v případě SquirrelFish je to C++). Toto rozhodnutí má podstatný vliv na výkon interpretu. V dalším textu budeme pro jednoduchost mluvit o hodnotách proměnných, ale vše platí i pro hodnoty atributů, parametry funkcí, návratové hodnoty atd.

V dynamických jazycích neznáme obecně předem typy proměnných – ty závisí na hodnotách, které jsou v nich uloženy. Součástí informace o hodnotě proměnné musí být tedy také její typ, protože ho není jak jinak zjistit.

Samotné hodnoty proměnných jsou dost různorodé. JavaScript má kupříkladu šest základních datových typů: Undefined, Null, Boolean, Number, String a Object. První dva typy jsou speciální a mají jen jednu hodnotu (undefined a null), Boolean může nabývat pravdivostních hodnot true a false, Number je 64-bitové číslo s plovoucí řádovou čárkou, String libovolně dlouhý řetězec znaků a Object objekt s libovolným počtem vlastností. Je zřejmé, že hodnoty různých datových typů mají různé nároky na paměť a některé jí mohou zabrat i neomezené množství (String a Object).

Naivní řešení

První způsob, jak hodnoty reprezentovat, napadne asi každého: dvojici (typ, hodnota) uložit do céčkového struct. Položka obsahující hodnotu by pak mohl být union, který by obsahoval překrývající se položky pro různé datové typy. Pro String a Object bude potřeba, aby naše struktura měla proměnlivou délku, nebo jako hodnotu obsahovala odkaz na nějakou další strukturu.

Příklad reprezentace čísla a textu pomocí dvojice (typ, hodnota)

Příklad reprezentace čísla a textu pomocí dvojice (typ, hodnota).

Nevýhoda uvedené reprezentace je, že se s ní v céčku špatně pracuje. Hodnoty je totiž potřeba  neustále kopírovat (například při přiřazení či předání hodnoty jako parametru funkce), což je ale v našem případně relativně náročná operace (kopíruje se celá struktura). Alternativou by bylo předávat ukazatel na strukturu, ale to znamená neustálé zpomalující dereference a ne vždy je to možné.

Zlepšení

Možným vylepšením je zaznamenat informace o typu i hodnotě do místa v paměti o velikosti ukazatele na dané platformě. Využijeme přitom faktu, že díky zarovnávání bývá několik nejnižších bitů ukazatele nulových. Můžeme je tak použít k zakódování informací o typu hodnoty. Hodnotu samotnou pak buď zakódujeme do zbývajících vyšších bitů ukazatele (pak jí budeme říkat okamžitá hodnota), nebo do nějaké složitější struktury, na kterou bude ukazatel odkazovat (referencovaná hodnota).

Příklad vylepšené reprezentace čísla a textu.

Příklad vylepšené reprezentace čísla a textu.

Zjištění typu hodnoty bude nyní otázka jednoduché bitové manipulace a u okamžitých hodnot zjistíme i hodnotu proměnné bez dereference ukazatele. Jelikož se reprezentace hodnoty vejde do jednoho slova dané platformy, její kopírování bude efektivní.

Uvedená reprezentace není ve světě programovacích jazyků nic nového – je v interpretech používaná už několik desítek let. Její nevýhodou je neportabilita a v případě implementace v jazyce C/C++ také porušení normy ANSI (ta nezaručuje, že velikost ukazatele odpovídá nějakému celočíselnému typu, a tedy že je možné na ukazatelích provádět korektně bitové operace).

Jak je na tom SquirrelFish?

SquirrelFish uvedenou optimalizaci využívá – přesný formát reprezentace hodnot lze vyčíst z komentáře na začátku souboru JSImmediate.h. Jako okamžité hodnoty jsou zde chápány undefined, null, true , false a 31-bitová (či 63-bitová) celá čísla (reprezentující část hodnot typu Number). Všechno ostatní je reprezentováno jako ukazatele na instance třídy JSValue, nebo přesněji řečeno na instance některé z jejích podtříd, které odpovídají zbývajícím typům. V atributech těchto tříd je uložena samotná hodnota proměnné.

Můžeme tedy říct, že manipulace s booleovskými proměnnými, celými čísly a speciálními hodnotami null a undefined je ve SquirrelFish velmi rychlá. U ostatních typů bude docházet ke zpomalení kvůli dereferencím.

Bajtkód a virtuální stroj

Základem SquirrelFish je interpret bajtkódu – virtuální stroj (co je virtuální stroj jsme naznačili již v 3. dílu). Návrh tohoto stroje a bajtkódu samotného je další věcí, která velmi ovlivňuje rychlost interpretu.

Zásobník vs. registry

Virtuální stroje mohou být v zásadě dvojího typu: zásobníkové a registrové.

Zásobníkový stroj obsahuje zásobník, na který jsou v průběhu vyhodnocování programu ukládány používané hodnoty. Se zásobníkem se dá pomocí instrukcí stroje manipulovat (přidání hodnoty na vrchol, odebrání hodnoty z vrcholu, prohození nejvyšších dvou hodnot apod.) a mnohé instrukce to dělají implicitně (např. instrukce add odebere dvě nejvyšší hodnoty ze zásobníku, sečte je a umístí na vrchol výsledek).

Zásobník a jeho operace.

Zásobník a jeho operace.

Registrový stroj, podobně jako reálný procesor, disponuje několika registry, ve kterých má uloženy hodnoty, se kterými provádí výpočty. Oproti procesorům je ale počet registrů obvykle větší – typicky desítky či stovky. Kód k registrům přistupuje explicitně indexem.

Aby bylo vše zamotanější, registry samotné bývají obvykle také uspořádány do zásobníku a každá funkce má svou sadu registrů. V některých virtuálních strojích se navíc sousední sady registrů na zásobníku mohou v paměti překrývat. Při předávání parametrů či návratových hodnot funkci tak není potřeba kopírovat hodnoty z jedné sady registrů do druhé, což vede ke zrychlení.

Které stroje jsou lepší?

Zásobníkové stroje jsou obecně jednodušší na programování. Hodně instrukcí v kódu pro takový stroj je ale obvykle vyplýtváno na manipulaci se zásobníkem a kód je tak oproti registrovým strojům co do počtu instrukcí delší. Kód registrových strojů jde díky absenci zásobníku více „k věci“, instrukce jsou ale obvykle složitější a jejich vykonání tak déle trvá.

Důležitým faktorem je délka instrukcí, která bývá u registrových strojů obvykle větší kvůli explicitnímu uvádění operandů (u zásobníkových strojů jsou operandy většinou implicitně hodnoty na vrcholu zásobníku). Kód registrového stroje je tedy oproti zásobníkovému kratší co do počtu instrukcí, ale často zabírá více paměti. Více přístupů k paměti samozřejmě vykonávání kódu zpomaluje.

Dalším faktorem ovlivňujícím výkon je rychlost dispatchingu instrukcí – tj. jak rychle virtuální stroj najde kód vykonávající danou instrukci a spustí ho. Tato operace je při jednoduché implementaci relativně pomalá, což nahrává spíše registrovým strojům, které instrukcí vykonají méně. Se zrychlováním dispatchingu se rozdíl mezi zásobníkovými a registrovými stroji stírá.

Vlastnosti obou typů strojů přehledně shrnuje následující tabulka:

Vlastnosti virtuálních strojů
Vlastnost Zásobníkový stroj Registrový stroj
počet instrukcí v kódu velký malý
vykonání instrukce rychlé pomalé
operandy implicitní explicitní
délka instrukcí krátké dlouhé
délka kódu malá velká

Nelze asi úplně jednoznačně říct, který typ strojů je lepší, ale zdá se, že v poslední době se implementace interpretů přiklánějí spíše k architekturám registrovým. Podobný názor vyjadřuje i většina publikovaných vědeckých článků z oblasti výzkumu virtuálních strojů, které jsem četl.

Stroj uvnitř SquirrelFish

Jak vypadá virtuální stroj uvnitř SquirrelFish? Především je registrový. Hodnoty registrů jsou uloženy v jednom velkém staticky alokovaném poli, ve kterém se vytváří rámce (call frames) pro jednotlivé funkce. Ty se mohou kvůli ušetření kopírování parametrů a návratových hodnot překrývat. Z kódu jsou pak registry adresovány vůči těmto rámcům, nikoliv absolutně. Práce s registry je poměrně dobře optimalizována.

Statická alokace pole s registry samozřejmě znamená, že při velmi hlubokém zanoření volání funkcí může dojít k přetečení zásobníku, i když je ještě k dispozici dostatek paměti. Autoři SquirrelFish se tomu snaží zabránit dostatečnou velikostí pole, které standardně pojme 524 288 registrů. Na Unixových systémech je toto pole kvůli optimalizaci alokováno pomocí funkce mmap.

Bajtkód SquirrelFish je (jak je u interpretů dynamických jazyků obvyklé) poměrně vysokoúrovňový a jeho operace z velké části přímo korespondují s operacemi jazyka. Instrukce nemají pevnou délku a skládají se z opkódu (tedy čísla identifikujícího instrukci) a variabilního počtu operandů. Opkód i operandy mají velikost jednoho slova na dané platformě (tj. 32 či 64 bitů). Aktuální vývojová verze SquirrelFish má celkem 86 instrukcí, jejichž stručný popis  lze nalézt na webu WebKitu.

Pokud by vás zajímaly bližší podrobnosti o implementaci registrového stroje a jeho bajtkódu, je nutno se ponořit přímo do zdrojového kódu interpretu, především do souborů v adresáři JavaScriptCore/in­terpreter. Jádro implementace samotného interpretu je v souboru Interpreter.cpp – hlavní smyčku interpretu tvoří metoda Interpreter::pri­vateExecute. V komentáři na začátku souboru Regis­terFile.h je podrobněji popsán formát registrů. Podoba instrukcí je definována v souboru Instruction.h.

Dispatching instrukcí

Jak již bylo řečeno výše, jedním z problémů virtuálních strojů je rychlost dispatchingu instrukcí. SquirrelFish to donedávna řešil technikou zvanou direct threading a v nejnovějších verzích pak pomocí context threading. Druhá technika souvisí s generováním nativního kódu, který SquirrelFish nyní také umí. Na obojí se podíváme v příští části.

Zdroje

Hlubším zájemcům o problematiku virtuálních strojů doporučuji pro další studium článek Virtual Machine Showdown: Stack Versus Registers, ze kterého také pochází některá pozorování uvedená v článku. Neméně zajímavý je i popis architektury interpretu jazyka Lua, kterým byl SquirrelFish do značné míry ovlivněn.

Autor je vývojář se zájmem o programovací jazyky, webové aplikace a problémy programování jako takového. Vystudoval informatiku na MFF UK a během studií zde i trochu učil. Aktuálně pracuje v SUSE.

Komentáře: 15

Přehled komentářů

Jirka pochvala a dotaz na reprezentaci hodnot
Anonym Re: pochvala a dotaz na reprezentaci hodnot
Anonym Re: pochvala a dotaz na reprezentaci hodnot
eee RE: SquirrelFish: reprezentace hodnot JavaScriptu a virtuální stroj
Martin Hassman RE: SquirrelFish: reprezentace hodnot JavaScriptu a virtuální stroj
David Majda RE: SquirrelFish: reprezentace hodnot JavaScriptu a virtuální stroj
Mazarik rozdiel
David Majda Re: rozdiel
m. Re: rozdiel
David Majda Re: rozdiel
m. Re: rozdiel
David Majda Re: rozdiel
Pavel Tišnovský zásobník vs. registry
Jakub Vrána Datové typy
David Majda Re: Datové typy
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=2887