Redux + React – Redux

V minulém díle seriálu jsme si nakonfigurovali webpack nad projektovým adresářem. Také máme připravený dev-server a víme, jak exportovat minifikovaný bundle pro produkci. Navíc můžeme používat nové vlastnosti JavaScriptu. Dnes si nainstalujeme Redux a podíváme se, jak funguje v jednoduché aplikaci.

Seriál: Redux + React (3 díly)

 1. Redux + React – Prostředí 30.5.2016
 2. Redux + React – Redux 6.6.2016
 3. Redux + React – React 13.6.2016

1. Instalace Reduxu

Zavolejte v projektovém adresáři ’npm install redux -save‚, a nainstalovanou knihovnu importujte do souboru index.js pomocí ES6 Modules Import direktivy:

import { createStore } from 'redux'; //webpack sáhne pro redux do nainstalovaných npm balíčků a zpřístupní z něj funkci 'createStore'

2. Stav aplikace

Nejdříve si musíme dobře uvědomit, co je to tzv. ‘stav aplikace’ (state). Je to úvodní podoba stránky společně se všemi změnami do okamžiku, kdy tento stav posuzujeme. Zahrnuje DOM elementy a jejich obsah, pořadí, atributy, ale i javascriptové proměnné apod.

Jistě znáte různé způsoby, jak nakládat se stavem aplikace:

 • Přidáváme CSS třídy – $this.toggleClass(“checked”), a pak je čteme $(„.checked“).removeClass(“checked”)
 • Zapisujeme a čteme atributy elementů – model.removeItem(item.getAttribute(“data-id”))
 • Používáme globální JS struktury – window.data = [1,2,3] nebo $(„#x“).data(“id”, 1212)

V důsledku těchto postupů jsou pak data nepředvídatelně poschovávána pro různých místech. My se takovému přístupu vyhneme. Redux pracuje podle konceptu ‘jediného zdroje pravdy’ a tímto zdrojem je úložiště store. Store obsahuje všechna data a ostatní komponenty na tato data nahlíží a reagují. Když se data změní, komponenty se přerenderují. Žádná komponeta nezjišťuje stav jiné komponenty, vždy se dívá pouze do store. Data vyjadřují aktuální stav aplikace a stejná data musí vždy aplikaci uvést do stejného stavu. Tomuto principu se řiká ‘předvídatelný stav’ (predictable state).

Z takového přístupu plyne mnoho výhod. Například ladění je velmi snadné, protože všechny změny prochází jediným místem, do kterého můžeme nahlédnout. Navíc můžeme implemenovat funkci undo – vracení akcí zpět, nebo celou aplikaci uložit (serializovat) jako v nějaké počítačové hře.

3. API Reduxu

Při práci s reduxem potkáme tři základní konstrukce: store, akci a reducer.

Store – srdce naší aplikace

Store je objekt ve kterém jsou uložena naše data. V celé aplikaci je jen jediný a vytváří se takto:

var store = Redux.createStore(reducer);

Data mohou být jakéhokoliv typu.

Náš TODO list bude obsahovat jednoduché pole stringů, co položka to jeden úkol.

Store poskytuje tyto 3 základní metody, v jednoduchosti je síla:

store.getState() // vrací naše data (state)
store.subscribe(callback) // pokud chceme zjistit že se data změnila
store.dispatch(akce) // provádíme akci, která změní data ve Store uložená

Akce – popisuje změnu

Pokud chceme změnit data ve store, popíšeme tuto změnu pomocí jednoduchého objektu zvaného akce. Objekt akce má jediný povinný atribut jménem ‘type’, ten slouží pro identifikaci. Další atributy vyplníme libovolně dle potřeby. Jinak řečeno: akce musí být jednoznačně identifikovatelná a musí obsahovat všechna data nutná k jejímu provedení.

Příklady tří akcí:

{
  type: "ADD_ITEM",
  text: "Nějaký úkol"
}

{
  type: "REMOVE_ITEM",
  id: 15
}

{
  type: "REMOVE_ALL"
}

Akce voláme pomocí funkce dispatch(akce) na Store. Třeba takto:

store.dispatch({ type: 'ADD_ITEM', text: "Koupit mléko" });

Reducer – změnu provede

Posledním dílem skládačky je reducer. Funkce kterou napíšeme a vložíme do store, aby bezpečně modifikovala data podle požadavků vyjádřených akcí. Takto vypadá reducer:

todo(state, action) {

  //zde bude kód, který nahlédne do akce a podle toho co v ní najde, vytvoří nový 'state'

  return newState;
}

Reducer tedy čeká uvnitř store až zavoláme dispatch(akce) a jakmile se tak stane, store zavolá reducer a předá mu:

 • state – současná data aplikace
 • action – celý objekt akce tak, jak jsme jej vložili do volání dispatch() (akce obsahuje identifikaci ‘type’ a jakákoliv další data potřebná k provedení)

Uvnitř reduceru je kód, který podle identifikace akce provede požadovanou změnu dat a vrátí jejich novou podobu (nový state).

if (action.type === "add") { //většinou se používá stará dobrá switch ... case konstrukce
  return [...state, action.text] //toto je ES6 Rest-spread direktiva, která zde tvoří nové pole ze starého a jedné nové položky
} else if (... //zde bude zpracování dalších akcí
} else return state; //pokud nebyla žádná akce provedena tak vracíme původní nezměněná data

Můžeme to chápat tak, že nový stav vznikne z interakce původního stavu s objektem akce.

Poslední větev (else) je zde pro případ, že store obsahuje více reducerů. Každou akci totiž přijmou všechny reducery a reagují na ni (mění data) jen pokud je pro ně určena. V opačném připadě reducery vrací state nezměněn.

Druhý řádek obsahuje konstrukci (ES6 Rest-spread), kterou nelze v JavaScriptu podle normy ES5 napsat kratší než na 3 řádky.

var newState = myArray.slice(0); //naklonujeme pole
newState.push(action.text); //přidáme prvek
return newState; //nové pole vrátíme

Je na vás, kterou variantu zvolíte. (můžete také sáhnout po nějaké externí knihovně funkcí jako je např lodash)

Máme zde jedno důležité pravidlo: Pokud reducer provede změnu dat, musí tato změna být takzvaně ’immutable‚. Store tak pozná, že byla data změněna, aby mohl informovat vaši prezentační vrstvu (existují i další důvody). V praxi to znamená, že nikdy nezapisujeme do pole nebo objektu přímo. Nejprve strukturu naklonujeme, a pak tuto kopii modifikujeme (vždy v tomto pořadí).

O immutabilitě si můžete přečíst například ve vynikající knize JavaScript Allongé (ebook online zdarma).

4. Návrh naší aplikace

V konkrétním příkladě může být aplikace navržena například takto: Stavíme aplikaci, která má nakládat s úkoly (todos), vytvoříme si tedy reducer, který bude tyto úkoly spravovat, a do něj přidáme podporu pro všechny akce, které je možno s úkoly provádět (přidat nový, smazat, seřadit, smazat vše…). V reduceru také nadefinujeme úvodní stav (initial state), tím může být například prázdné pole, nebo, jako v našem případě, pole s nějakými úvodními položkami.

Pokud by naše aplikace spravovala i jiné agendy, jako je kalendář nebo filtr apod., vytvoříme pro ně vlastní reducery.

5. Kód aplikace

Kód příkladu s detailními komentáři si můžete prohlédnout na Githubu, zde je jeho nejdůležitější část:

var initialState = ["První úkol", "Druhý úkol"]; //tohle je úvodní stav reduceru, dáme do něj dva úkoly

function todo(state = initialState, action) { //toto je reducer

 switch (action.type) {
  case 'ADD': //zpracování první akce
   return [...state, action.text]

  case 'REMOVE': //zpracování druhé akce
   var newState = [...state]
   newState.splice(action.id, 1);
   return newState;

  default:
   return state
 }
}

var store = createStore(todo); //zde vytváříme store

// Naše opravdu jednoduchá zobrazovací komponenta vypisuje do konzole a do stránky
store.subscribe(function() {
 var state = store.getState();
 console.log("Nový stav:", state);
 document.body.innerHTML = "Aktuální stav:<br/>- " + state.join("<br/>- ")
})

//a několik akcí na zkoušku
store.dispatch({ type: 'ADD', text: "Třetí úkol" }); //vložíme dva úkoly
store.dispatch({ type: 'ADD', text: "Čtvrtý úkol" });
store.dispatch({ type: 'REMOVE', id: 1 }); //odstraníme druhý úkol

Vyzkoušejte, zda vše funguje. Na obrazovce uvidíte výsledný stav aplikace a na konzoli historii změn.

Browser

První Redux aplikace

Pro zpracování druhé akce máme více možností. Na místo ‚splice()’ je možno použit funkci ‚reduce()‚. Pro naklonování pole existuje např. ’var newState = [].concat(state)’ na místo nám již dobře známé syntaxe Rest spread z ES6. A nebo ’var newState = Object.assign([], state)‚, také z ES6. Použijte to, co se vám bude lépe číst a pokud znáte elegantnějsí způsob zápisu, podělte se s námi v komentářích.

V praxi je běžné rozdělit kód do více souborů. Podívejte se, jak jsou organizovány oficiální ukázky Reduxu. Můžete si zkusit rozdělit kód na více souborů a svázat je pomocí ES6 Modules Import direktiv. Například reducer by byl šťastnější v samostatném souboru.

Jestli se vám takové programování líbí, zkuste si ještě dopsat akce pro seřazení (SORT) a smazání všech položek (REMOVE_ALL). A pokud jste na sebe přísní, můžete zkusit vytvořit druhý reducer, který bude položky filtrovat. Store z více reducerů se vyrábí takto:

import { createStore, combineReducers } from 'redux';
var store = Redux.createStore(combineReducers({todo: todo, filter: filter}));

V příštím a posledním díle seriálu si napíšeme lepší zobrazovací vrstvu pomocí React komponent.

A nakonec jedna poznámka z konference React Europe ’16:

Autor Reduxu Dan Adamov upozorňuje, že není třeba návrhový vzor brát jako náboženské dogma. Jsou věci, které do Store nepatří a mohou být uloženy jinde. Například proměnné z URL routingu. Stejně tak jsou jiné, které mohou být jednoduše z celého predictable state konceptu vyřazeny, třeba stavy komponent formuláře před jeho odesláním.

Tomáš je JS developer ve společnosti Sapho. Ve volném čase učí počítače učit hudbu.

Komentáře: 5

Přehled komentářů

Vláďa Galaktionovič Korolenko
Tomáš Randus Re:
Lukáš Svoboda zdroj citace - co ve storu byt nemusi
Tomáš Randus Re: zdroj citace - co ve storu byt nemusi
Jan Supr tutorial
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=18322