Dojo Toolkit: AJAX a animace

V třetí části týkající se javascriptového frameworku Dojo se podívame na práci s AJAXem a na používání animací. V obou případech si můžete vybrat mezi jednoduchým (pohodlným) způsobem volání na jedné straně a mocným (flexibilním) API na straně druhé.

Seriál: Seznamte se s Dojo Toolkitem (4 díly)

 1. Začínáme používat Dojo Toolkit 29.5.2009
 2. Začínáme používat Dojo Toolkit (pokračování) 11.6.2009
 3. Dojo Toolkit: AJAX a animace 15.6.2009
 4. Dojo Toolkit: pokročilé techniky 22.6.2009

Tento článek je překladem anglického originálu vydaného na portálu Dev.Opera. První a druhou část překladu jsme vydali nedávno.

AJAX: přenos dat

dojo.xhr nabízí jednoduché, ale mocné API k AJAXu. V novějších verzích Dojo Toolkitu najdete jednoduchou metodu dojo.xhr(), která interně volá metody, jež znáte z předchozích verzí: dojo.xhrGet, dojo.xhrPost, dojo.xhrPutdojo.xhrDelete.

dojo.xhrGet( {
 url:"/path/to/remote.html",
 load:function(data) {
  dojo.byId("updateArea").innerHTML = data;
 }
}); 

S pomocí těchto volání dokážete řadu věcí, ať již získání obsahu vzdáleného souboru zavoláním GET na server a vložení výsledku do právě zobrazené stránky (viz příklad výše) nebo takové progresivní vylepšení klasického formuláře a odeslání jeho dat pomocí POST na server, jak můžete vidět níže:

<!-- jednoduchý formlář: -->
<form id="sampleForm" action="submit.php" method="POST">
<input type="text" name="username" />

<button type="submit">login</button>

</form>
<script type="text/javascript">
dojo.addOnLoad(function() {
 var form = dojo.byId("sampleForm"); // ulož odkaz na formulář
 dojo.connect(form, "onsubmit", function(e) {
  // napoj se a vyřaď z provozu klasické odeslání formuláře
  e.preventDefault();
  // odešli formulář
  dojo.xhrPost( {
   form: form,
   load: function(data) {
    // nastav obsah prvku formuláře na HTML odpověď serveru
    form.innerHTML = data;
   }
  });
 });
});
</script> 

Jednoduchý PHP skript pro zpracování odeslaných dat a odeslání „nějaké“ odpovědi může vypadat následovně:

<?php

 print "Poslali jste:";
 print_r($_POST);

?> 

Všechny metody dojo.xhr* přijímají jako jediný argument jednoduchý objekt (hash), obsahující potřebnou sadu parametrů. Nemusíte si tak pamatovat pořadí parametrů, stačí znát jejich jména:

 • url: Cílová adresa.
 • handleAs: Výchozí hodnota je text, ale můžete nastavit, jakým způsobem bude callback data přijímat. Nabízí se možnosti: text, javascript, json nebo  xml
 • timeout: Čas (v milisekundách), po který se má na data čekat, před signalizováním chy­by.
 • load: Funkce, která se má zavolat po obdržení odpovědi. Funkce obdrží data odpovědi jako svůj první parametr.
 • error: Funkce sloužící k obsluze chyb.
 • sync: Logická hodnota signalizující, zda tento XMLHttpRequest má být blokující nebo běžet na pozadí. Výchozí hodnotou je false, což značí asynchronní operaci.
 • handle: Funkce, která se zavolá jak v případě úspěchu, tak v případě chyby. Obdržený objekt buď obsahuje data nebo je typeof „Error“. Někomu se může hodit.
 • form: Formulář v podobě domNode (nebo řetězec s ID formuláře), který se použije jako zdroj dat k odeslání. Jak jste viděli v příkladu výše, parametr url: je získán z action  atributu formuláře. Můžete ale použít alternativní URL, pokud kromě form: zadáte i parametr  url:.
 • content: Objekt typu JSON obsahující data k odeslání.

Později si řekneme o „magii“ schované za dojo.hitch a dojo.partial, které nám nabídnou více flexibility nad kontextem (scope), ve kterém proběhnou funkce load:, error:handle:.

FX: mocné a flexibilní API pro animace

Základní dojo.js obsahuje jednoduchou metodu fade a vedle ní mocnou metodu animateProperty, která zajistí animování jakékoliv vlastnosti kaskádových stylů.

ČTĚTE K TÉMATU: Vytváříme animace na webu: knihovna od Opery

Všechny animační metody vrací instanci objektu dojo._Animation, který nabízí kontrolu nad vlastním probíháním sekvence. K vytvoření a spuštění animace typu fade (pomalé blednutí a následné kompletní zmizení objektu nebo v opačném případě jeho postupné objevování) docílíte následujícím kódem:

dojo.addOnLoad(function() {
 dojo.fadeOut( {
  node:"someNode", // odkaz na node - id
 }).play();
}); 

Instance dojo._Animation mají metody play(), stop(), status(), gotoPercent() a pause(). S výjimkou dojo.anim používají všechny pro předání parametrů objekt (hash). Ukažme si použití několika obvyklých parametrů:

var anim = dojo.fadeOut( {
 node: "someNode", // node, se kterým pracujeme
 duration: 3000, // čas v ms pro spuštění animace
 easing: function(n) {
  // lineární "easing" funkce, popisuje průběh změny hodnoty
  return n;
 },
 delay: 400, // prodleva v ms mezi zavoláním .play() a spuštěním animace
 rate: 10 // framerate
});
anim.play(); 

Ve volitelné komponentě dojo.fx.easing najdete víc jak 30 „easing“ funkcí. Nezapomeňte zavolat dojo.require(), abyste je mohli použít:

dojo.require("dojo.fx.easing");
dojo.addOnLoad(function() {
 dojo.fadeOut( {
  node:"someNode",
  easing: dojo.fx.easing.bounceOut // "odrážení" od koncového bodu animace
 }).play();
}); 

V jednotlivých fázích animačního cyklu jsou vyvolány také příslušné události. V následujícím příkladu si je ukážeme:

dojo.addOnLoad(function() {
 dojo.fadeOut( {
  node:"someNode",
  beforeBeing: function() {
   console.log("animace začne, jakmile doběhne kód této události");
  },
  onBegin: function() {
   console.log("animace právě začala");
  },
  onEnd: function() {
   console.log("animace proběhla");
  },
  onPlay: function() {
   console.log("animace začala zavoláním play()");
  },
  onStop: function() {
   console.log("animace byla ukončena");
  }
  onAnimate: function(val) {
   // volá se v každém kroku animace
  console.log("aktuální hodnota: ", val);
  }
 })
}); 

Nejčastěji používaná událost je onEnd. Předpokládejme, že chcete nechat nějaký obsah postupně zmizet (fade), nahradit pomocí AJAXu a pak jej opět postupně zobrazit:

var n = dojo.byId("someNode");
dojo.fadeOut( {
 node: n,
 onEnd: function() {
  dojo.xhrGet( {
   url: "newContent.html",
   load: function(data) {
    n.innerHTML = data;
    dojo.fadeIn({ node: n }).play();
   }
  })
 }
}).play(); 

Parametr node: může být buď odkaz na prvek DOM, nebo řetězec, který předáváte metodě dojo.byId. V tomto příkladu jsme si uložíli odkaz na prvek DOM do proměnné „n“ a využili jej následně v naší callback funkci.

Pro pokročilé animace můžete použít i dojo.connect (byl představen v první části):

// vytvoření jednoduché smyčky
var fadein = dojo.fadeIn({ node: "someNode" });
var fadeOut = dojo.fadeOut({ node: "someNode" });
// zavolej fadeout.play(), kdykoliv je vyvolána událost onEnd u fadein:
// a spusť znovu fadein, kdykoliv je vyvolána událost onEnd u fadeout:
dojo.connect(fadein, "onEnd", fadeout, "play");
dojo.connect(fadeout, "onEnd", fadein, "play");
// spustí smyčku
fadeout.play(); 

Fade je užitečný, ve skutečnosti se jedná o jednoduchý wrapper okolo dojo.animateProperty. Při mizení animuje vlastnost opacity:

// simuluj fadeIn
dojo.animateProperty( {
 node:"someNode",
 properties: {
  opacity: 1
 }
}).play();
// totéž jako:
// dojo.fadeIn({ node: "someNode" }).play(); 

Ovšem animateProperty je mnohem mocnější a flexibilnější. Můžete s ní animovat neomezený počet vlastností na jednom DOM prvku:

dojo.animateProperty( {
 node:"someNode",
 properties: {
  // předpokládá se, že jste předali koncovou hodnotu:
  opacity:0,
  // nastavení počáteční a koncové hodnoty:
  marginLeft: {
   start:5, end:250
  }
  // začátek se dopočítá, používá se jednotka "em"
  padding: {
   end:5, unit:"em"
  }
 }
}).play(); 

I zde můžete použít stejné události a parametry z dojo._Animation. Hash properties může obsahovat několik formátů. Pokud předáte hodnoty start: i end:, proběhne animace mezi nimi. Pokud předáte pouze end:, bude start: hodnota dopočítána na základě aktuální hodnoty vlastnosti DOM prvku. Pokud předáte jen jednu celočíselnou hodnotu, bude použita jako koncová hodnota. Pokud nepředáte parametr unit:, použijí se „px“; tento parametr používejte opatrně, protože některé prohlížeče nepřevádí „em“ a „pt“ na pixely příliš dobře nebo dokonce vůbec.

Všimněte si marginLeft v předchozím příkladu. V kaskádových stylech byste použili margin-left:, ovšem pomlčku nelze v JavaScriptu používat, proto se využívá „velbloudího“ zápisu.

Nejspíš jste si všimli, že syntaxe animateProperty je poněkud rozsáhlá, i toho, že ve většině příkladů na vráceném _Animation hned voláme .play(). Existuje stručnější zápis, který používá podobné konvence (tedy kromě používání hashe jako ostatní animační funkce):

dojo.anim("someNode", {
 opacity:0,
 marginLeft: { start:5, end:250 },
 padding: 50
}); 

Tento příklad provede totéž, co poněkud delší příklad výše. Jedná se o pohodlné volání, ale u dojo.anim  přijdete o flexibilitu, záleží na požadí parametrů a animace je okamžitě automaticky spuštěna. Ale to je jen malý škrábanec na povrchu animačního API Dojo Toolkitu.

Pokračování příště.

Tento článek je překladem textu Introducing The Dojo Toolkit a je zde zveřejněn s laskavým svolením Opera Software.

Martin Hassman založil a vede magazín Zdroják. Absolvoval VŠCHT Praha. Byl u založení projektu CZilla (dnes už nepamatujete, nevadí). Stavěl mosty a metal cestu pro HTML5 (to tu ještě máme). V GUG.cz organizoval akce pro vývojáře (a jestli neumřeli, kódují si dodnes…).

Zatím nebyl přidán žádný komentář, buďte první!

Přidat komentář
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3031