Webdesignérův průvodce po HTML5: WebStorage

Technologie počítané do „rodiny HTML5“ zahrnují kromě nových elementů a API k funkcím jako je geolokace i možnost provozování offline aplikací, jak jsme si naznačili v minulém článku. Ovšem aplikační cache je jen jedna část offline aplikace. Druhá, neméně důležitá, je ukládání dat na straně klienta.

Seriál: Webdesignérův průvodce po HTML5 (21 dílů)

 1. Webdesignérův průvodce po HTML5 – díl nultý 25.5.2010
 2. Webdesignérův průvodce po HTML5 – nová sémantika 1.6.2010
 3. Webdesignérův průvodce po HTML5 – nová sémantika II 8.6.2010
 4. Webdesignérův průvodce po HTML5 – pohyblivé obrázky 15.6.2010
 5. Webdesignérův průvodce po HTML5 – používáme pohyblivé obrázky 22.6.2010
 6. Webdesignérův průvodce po HTML5 – taháme data od návštěvníka 29.6.2010
 7. HTML5 Audio: rádio ve vašich stránkách 13.7.2010
 8. Webdesignérův průvodce po HTML5: Microdata 20.7.2010
 9. AppCache: webové aplikace i bez připojení 27.7.2010
 10. Webdesignérův průvodce po HTML5: WebStorage 3.8.2010
 11. Webdesignérův průvodce po HTML5: Multithreading s WebWorkers 10.8.2010
 12. Webdesignérův průvodce po HTML5: Databáze v prohlížečích 17.8.2010
 13. Webdesignérův průvodce po HTML5: Shrnutí a rozhrnutí 24.8.2010
 14. HTML5: ukládáme si data k elementům 6.12.2010
 15. Webdesignérův průvodce po HTML5: Táhni a srůstej 5.1.2011
 16. HTML5: První krůčky s FileSystem API 15.2.2011
 17. Mobilizujeme web v HTML5 4.4.2011
 18. Single Page Apps a řešení problémů s historií 1.6.2011
 19. Page Visibility API: Kouká na mě vůbec někdo? 10.8.2011
 20. Práce se soubory v prohlížeči, díl 1 15.8.2011
 21. Práce se soubory v prohlížeči, díl 2 5.9.2011

V minulém článku o AppCache jsme si ukázali možnosti, které mají moderní prohlížeče v oblasti cachování skriptů a souborů na straně klienta. Ukázali jsme si, jak lze celkem jednoduše určit, že mají být soubory uloženy lokálně, které to mají být a jak s nimi nakládat. Ovšem většina aplikací potřebuje nejen ukládat stránky, skripty a další soubory („program files“), ale i nějak ukládat vytvořená data. A pokud má fungovat offline (nebo rychle), musí k tomuto účelu mít lokální úložiště. Technologie z rodiny HTML5 nabízí hned několik řešení, v tomto článku se podíváme na jedno z nich, konkrétně WebStorage.

WebStorage

Pravděpodobně nejjednodušší a nejrozšířenější technologií lokálních úložišť je WebStorage – podle webu Can I Use můžeme použít WebStorage v nových verzích všech hlavních prohlížečů (IE od verze 8, FF od 3.0, Safari od 4.0, Chrome od 3.0 a Opera od verze 10.5), i když to s tou podporou není stoprocentní, jak si řekneme dál – pozn.aut.

Web Storage definuje dvě lokální úložiště, které jsou identické až na jednu věc, a tou je jejich perzistence. První úložiště, zvané LocalStorage, ukládá data v prohlížeči „napořád“ – tedy dokud nejsou skriptem smazány. Druhé úložiště, SessionStorage, ukládá data jen po dobu trvání sezení (session), tedy zhruba řečeno po dobu než uživatel zavře prohlížeč, okno nebo záložku s danou stránkou. Specifikace výslovně dodává, že „trvání sezení“ nemusí být totožné s dobou otevření příslušného okna či záložky a že některé prohlížeče mohou nabízet i pokračování v sezení po restartu.

Úložiště pracují jako jednoduchá key-value databáze a jejich fungování lze připodobnit k „asociativním polím“ – tedy polím dat, které jsou indexovány nikoli celočíselnou hodnotou, ale obecným klíčem, nejčastěji řetězcem. Tato pole existují ve většině moderních jazyků, i když pod různými názvy – asociativní pole, slovníky či hash arrays jsou nejčastější pojmenování.

Ukládání v prohlížeči podle klíčů může připomínat cookies, ovšem je tu jeden zásadní rozdíl: Cookies jsou primárně určeny pro data, která si chce server uložit do klientského prohlížeče pro své účely (i když jsou přístupné ze skriptu, běžícího v prohlížeči). Posílají se v hlavičkách HTTP dotazů a odpovědí a jejich velikost je omezená. Data uložená ve WebStorage naproti tomu zůstávají v prohlížeči, nikam se neposílají a o případné uložení na server se musí programátor postarat sám.

Specifikace rovněž neurčuje velikost těchto úložišť a nechává správu a případné omezení kapacity na tvůrcích prohlížečů. Nelze se tedy spoléhat na to, že existuje nějaká „specifikací daná minimální nebo maximální kapacita“. Doporučená velikost úložiště je 5MB pro každý zdroj (doménu).

Umí váš prohlížeč WebStorages? Zjistíte to rychle a přehledně v našem detektoru podpory technologií z rodiny HTML5. Naleznete v něm i odkazy na další články, které se zabývají tímto tématem.

Bezpečnost a konzistence dat

Podobně jako u cookies a JavaScriptu platí i pro WebStorage pravidlo same origin na základě domény, a specifikace doporučuje tvůrcům prohlížečů postupy, jak zabránit neoprávněným skriptům přistupovat k uloženým datům. Pro hostingy, které nabízí běh webů pro různé uživatele na společné doméně, jako byl třeba známý server Geocities, se použití WebStorage nedoporučuje – specifikace podotýká, že i kdyby některý prohlížeč implementoval ochranu podle cesty k souboru, tak existují způsoby, ji jak pomocí manipulace s DOM obejít.

Na tomto místě je vhodné podotknout, že Local Storage je opravdu sdílené pro celý zdroj. Pokud si uživatel otevře tutéž stránku v několika oknech či panelech, tak všechny přistupují k jednomu úložišti. Pokud tedy skript v jednom okně změní data, uvidí tyto změny i skripty v dalších otevřených oknech. Totéž platí např. i pro obsluhu událostí: Pokud ve skriptu obsluhujeme událost storage, viz dále, a uživatel si aplikaci otevře v několika oknech, pak změna dat v jednom z nich vyvolá obsluhu této události ve všech.

Ohledně konzistence dat je důležité vědět následující: Specifikace nepožaduje, aby změny byly ihned ukládány na disk. Pokud si prohlížeč ukládá změny do cache v paměti a havaruje před jejím uložením na disk, může uživatel o data přijít. Specifikace vyžaduje pouze konzistenci dat při paralelním přístupu z více oken najednou (viz předchozí odstavec).

Programové rozhraní – API

K WebStorage lze přistupovat pomocí několika metod a vlastností, definovaných v rozhraní Storage. Jednotlivé položky jsou identifikovány jedinečným řetězcem – klíčem.

 • setItem(key, value) umožňuje nastavit položku s klíčem key (typ řetězec) na hodnotu value (obecný objekt). Jako v jiných jazycích i zde je existující položka se zadaným klíčem přepsána, neexistující vytvořena. Pokud nemůže být vytvořena, vyvolá metoda výjimku QUOTA_EXCEEDED_ERR. Technicky je při ukládání nejprve vytvořen klon (structured clone) předaného objektu a ukládán je až ten. Operace setItem() je atomická, tzn. pokud dojde v jakékoli fázi provádění k chybě, je vyhozena výjimka a uložená data zůstanou beze změny.
 • getItem(key) slouží ke čtení uložené hodnoty. Pokud položka s daným klíčem neexistuje, je vrácena hodnota  null.
 • removeItem(key) odstraní položku s daným klíčem z úložiště. Pokud neexistuje, neudělá nic. I removeItem()  je, podobně jako setItem(), atomická operace.
 • clear() slouží k vyčištění úložiště – pokud obsahuje nějaká data, jsou odstraněna.
 • key(index) vrátí klíč N-té položky v úložišti. Položky jsou interně číslovány od nuly a jejich počet můžeme zjistit z vlastnosti length. Pomocí key() a length můžeme tedy iterativně procházet uložené položky, podobně jako u jiných kolekcí v JavaScriptu.

Úložiště nabízí i již zmíněnou vlastnost length. Ta je určena pouze ke čtení, a jak už její název napovídá, dozvíme se z ní počet položek, uložených v úložišti.

Při změnách v úložišti je vyvolána událost storage. Tuto událost můžeme běžným způsobem zachytit a zjistit z ní informace o proběhlé operaci. V těle události nalezneme pak následující atributy:

 • key  – klíč položky, které se operace týkala
 • oldValue  – původní hodnota položky (byla-li měněna existující), nebo null, pokud byla položka vytvořena nově
 • newValue  – nová hodnota položky
 • url  – URL stránky se skriptem, který vyvolal událost
 • storageArea  – oblast, v níž došlo ke změně (local/session storage)

Poznámka a oprava: Událost storage zatím není v některých prohlížečích implementována zcela správně. Např. FF3.6.8 událost vyvolá, ale hodnoty jsou undefined, v Chrome 5.0.375 událost nebyla vyvolána. V současnosti tedy není obsluha události storage všeobecně použitelná (lze ji ale např. použít ve webových aplikacích pro iPhone), i když prohlížeče úložiště samotné implementují.

Aktualizace: V komentářích se objevilo řešení, které by mělo fungovat i v dalších prohlížečích (test) – díky:

 document.onstorage = spracuj;
 document.onstoragecommit = spracuj;
 if (window.addEventListener) {
  addEventListener('storage',spracuj,false);
  }
  else if (window.attachEvent) {
    attachEvent('onstorage',spracuj);
  }

Přístup k úložištím

Už jsme si říkali, že WebStorage nabízí dvě úložiště – Local Storage a Session Storage. Tato úložiště jsou implementována jako atributy objektu window, konkrétně window.localStorage a window.sessionStorage. Přistupovat k nim lze i přímo, tedy bez „window“, například takto:

sessionStorage.setItem("username", "John Doe");

nebo

var reloads = localStorage.getItem("reloadCounter");

Můžete se podívat na několik testovacích skriptů: test Session Storage, test Local Storage, výpis hodnot.

Úložiště jako pole

K úložištím je možno přistupovat nejen pomocí metod objektu Storage, ale i jako k polím, kdy jsou metody setItem(), resp. getItem(), volány transparentně na pozadí. Výše uvedené příklady můžeme tedy přepsat do podoby:

sessionStorage["username"] = "John Doe"

či

var reloads = localStorage["reloadCounter"];

Storages ale nedefinují iterátor, nemůžeme tudíž k procházení uložených hodnot použít konstrukci for( .. in ..). (Lze sice poměrně snadno iterátor doimplementovat, ale přepisování prototypů systémových objektů není ukázka příliš dobrého vychování. – pozn.aut.)

Krátká odbočka k offline aplikacím

Máme AppCache, která udrží soubory naší aplikace v prohlížeči i když je offline. Máme WebStorage, kam můžeme ukládat data. K tomu, abychom mohli vytvořit offline aplikaci, potřebujeme už jen detail: Zjistit, zda je uživatel online nebo offline a podle toho se zařídit. K tomu slouží vlastnost navigator.onLine, která má hodnotu buď true (=prohlížeč je online), nebo false (=prohlížeč je offline). Kromě toho můžeme využít i obsluhu událostí online a offline, které jsou vyvolány u dokumentu v případě, že prohlížeč přejde do režimu online (či do režimu offline). Jednoduchou konstrukcí typu

document.body.addEventListener("online", function () {...}, false);

můžeme tuto událost zachytit, a např. po přechodu do online módu můžeme obsah lokálního úložiště synchronizovat se serverem, můžeme nahrát na server obsah cache apod.

Shrnutí

WebStorages jsou v současné době poměrně přijatelná metoda pro ukládání dat na straně klienta. Ve spojení s minule popsanou AppCache nabízí poměrně slušné možnosti k vytváření webových aplikací, které jsou schopny pracovat i bez připojení (typicky mobilní telefony). V hlavních dnes používaných prohlížečích jsou implementovány, až na událost storage, u níž je funkčnost nejistá, což ale pravděpodobně ve většině aplikací nebude představovat nijak zásadní problém. Není proto žádný důvod se používání WebStorage ve webových aplikacích, určených primárně pro moderní prohlížeče, bránit.

Doporučené čtení k tématu:

Začal programovat v roce 1984 s programovatelnou kalkulačkou. Pokračoval k BASICu, assembleru Z80, Forthu, Pascalu, Céčku, dalším assemblerům, před časem v PHP a teď by rád neprogramoval a radši se věnoval starým počítačům.

Komentáře: 20

Přehled komentářů

_ Udalosť storage
Martin Malý Re: Udalosť storage
_ Re: Udalosť storage
fos4 Re: Udalosť storage
_ Re: Udalosť storage
Martin Malý Re: Udalosť storage
_ Re: Udalosť storage
_ Re: Udalosť storage
_ Re: Udalosť storage
fos4 Re: Udalosť storage
Martin Malý Re: Udalosť storage
To je ale obecnej žvást!
xstanda spracuj
Martin Malý Re: spracuj
Redakčně smazáno
MikulasDite Lokální používání
LuKo Náhrada Cookie
Martin Malý Re: Náhrada Cookie
_ Re: Náhrada Cookie
MilosNemec Vlastnost navigator.onLine
Zdroj: https://zdrojak.cz/?p=3291